Στο Θ+Π διδάσκουν ενημερωμένοι και καταρτισμένοι καθηγητές, που έχουν ως αποκλειστική ενασχόλησή τους, την εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι έμπειροι στην ειδικότητά τους και κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχου με το μάθημα που διδάσκουν, καθώς και με άδεια διδασκαλίας από τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Είναι επικοινωνιακοί και δημιουργούν ένα ζεστό κλίμα στη διάρκεια του μαθήματος.

Βρίσκονται πάντα δίπλα στον μαθητή και είναι φυσικά στη διάθεσή του όποτε χρειαστεί.

Ενημερώνονται για τις συχνές αλλαγές της ύλης, του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματός τους, και τις οδηγίες του ΙΕΠ που είναι ο αρμόδιος εκπαιδευτικός φορέας του υπουργείου.

Πραγματοποιούν συχνές συναντήσεις κατά ειδικότητα για την ενιαία οργάνωση του μαθήματός τους, ώστε όλοι οι μαθητές του Θ+Π, ανεξάρτητα από τον διδάσκοντα, να έχουν τις ίδιες παροχές.

Εμπλουτίζουν και ενημερώνουν διαρκώς το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουν στους μαθητές.

Συμβουλεύουν, παροτρύνουν, ενθαρρύνουν τον μαθητή.

Στο Θ+Π γνωρίζουμε τον τρόπο για να δώσουμε στους μαθητές μας αυτά που χρειάζονται.